HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội nghị sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn:

Giai đoạn nhận bài: Các (nhóm) tác giả đăng ký tham gia và nộp bài báo trình bày theo đúng yêu cầu.
Giai đoạn duyệt bài: Ban chương trình phân loại và tổ chức bình duyệt bài báo, chọn ra các bài báo xuất sắc nhất để báo cáo trong hội nghị.
Giai đoạn hội nghị: các bài báo được chọn sẽ báo cáo trước hội nghị.