Ban Chương trình Hội nghị Khoa học trẻ năm 2017

Kính gửi Quý Thầy,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy Quyết định thành lập Ban Chương trình Hội nghị Khoa học trẻ năm 2017 theo file đính kèm.

 

Trân trọng

Chuyên viên phụ trách KHCN: Nguyễn Minh Tuấn

File đính kèm:

443_qd_dhcntt_25_7_2017_scan