Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ năm 2017

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng ĐTSĐH&KHCN kính gửi Quý Thầy/Cô Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ năm 2017. Quý Thầy/Cô vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Chuyên viên phụ trách KHCN: Nguyễn Minh Tuấn

File đính kèm: