BAN CHƯƠNG TRÌNH

BAN CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 PGS.TS Vũ Đức Lung Ban Giám hiệu Trưởng ban
2 TS. Ngô Đức Thành Khoa KHMT Phó ban
3 TS. Mai Tiến Dũng Khoa KHMT Ủy viên
4 PGS.TS Vũ Thanh Nguyên Khoa CNPM Ủy viên
5 PGS.TS Nguyễn Đình Thuân Khoa HTTT Ủy viên
6 TS. Dương Minh Đức Khoa HTTT Ủy viên
7 TS. Nguyễn Minh Sơn Khoa KTMT Ủy viên
8 TS. Trịnh Lê Huy Khoa KTMT Ủy viên
9 PGS.TS Lê Trung Quân Khoa MTT&TT Ủy viên
10 TS. Phạm Văn Hậu Khoa MTT&TT Ủy viên
11 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Bộ môn KH&KTTT Ủy viên
12 TS. Huỳnh Ngọc Tín Khoa CNPM Ủy viên