Kết quả xét duyệt bài báo

Ban tổ chức Hội nghị khoa học trẻ xin thông báo danh sách tổng kết các bài báo khoa học được chấp nhận tham dự hội nghị. Ban tổ chức sẽ gửi email riêng đến từng nhóm tác giả các góp ý chỉnh sửa bài báo khoa học từ hội đồng.

Các tác giả lưu ý chỉnh sửa bài báo theo hướng dẫn góp ý để đủ điều kiện tham gia trình bày trong hội nghị.

Trân trọng.