Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Tổ chức Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên
tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Mô hình giáo dục 4.0 trên nền tảng áp dụng CDIO hiện đại tại ĐHQG-HCM, giai đoạn 2018-2022” (Đề án Giáo dục 4.0) tại trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường sẽ tổ chức hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo trong sinh viên.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên tham gia Hội thảo giới thiệu về nghiên cứu khoa học cho sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ
Thông tin.

1. Chương trình Hội thảo tập trung vào các nội dung sau:

  • Lựa chọn chủ đề nghiên cứu và phương pháp thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học với sinh viên;
  • Một số hướng nghiên cứu hiện tại của khoa Kỹ thuật Máy tính;
  • Hoạt động khoa học công nghệ của sinh viên tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, quy trình đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên;
  • Giới thiệu các nhóm nghiên cứu của Trường.

2.Thời gian tổ chức Hội thảo: 08:00-12h00 ngày 31/10/2018

3.Địa điểm tổ chức dự kiến: Hội trường E (Tầng 12 tòa nhà E), Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM

4. Đăng ký:  theo link: https://goo.gl/7oWHM1

Trân trọng.

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn