ĐĂNG KÝ

 1. Hình thức trình bày báo cáo:
 • Tiếng Việt hoặc tiếng Anh
 • Báo cáo theo định dạng của LNCS Author Guidelines – Springer.
 • Báo cáo dài không quá 10 trang A4 (kể cả hình vẽ, bản đồ, biểu đồ, và danh mục tài liệu tham khảo, …).
 1. Thời gian:
 • Nộp toàn văn bài báo: 24/4/2019.
 • Thông báo chấp nhận bài báo: 01/5/2019.
 • Thời gian nộp poster: 01/5/2019
 • Tổ chức Hội nghị: 09, 10/5/2019.

3. Gởi bài

 • Tác giả gởi bài qua địa chỉ email khoahoctre@uit.edu.vn
 • Sản phẩm nộp gồm:
  • Toàn văn bài báo
  • Poster tóm tắt bài báo
 • Hội nghị có chấp nhận các bài báo “non-review” trình bày trong “Poster Session”. Khi nộp dạng này tác giả vui lòng ghi rõ trong email “Đăng ký tham gia bài báo non-review”. Với loại bài này, tác giả chỉ cần gởi poster (khuyến khích gởi luôn toàn văn bài báo)

4. Địa chỉ liên hệ:

Hotline hỗ trợ : 0908940175 ( Anh Lộc)