BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ban Giám hiệu Trưởng ban
2 TS. Lê Đình Duy Phòng ĐTSĐH-KHCN Phó Trưởng ban
3 TS. Dương Ngọc Hảo Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
4 ThS. Nguyễn Văn Toàn Phòng CTSV Ủy viên
5 ThS. Lê Đức Thịnh Bí thư Đoàn trường Ủy viên
6 Nguyễn Thị Bích Loan Phòng KHTC Ủy viên
7 Dương Thị Hồng Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
8 Nguyễn Minh Linh Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
9 Nguyễn Ngọc Lân Phòng KHTC Ủy viên
10 Nguyễn Thành Hiệp Phòng CTSV Ủy viên
11 Trần Hoàng Lộc Bí thư Đoàn khoa KTMT Ủy viên
12 Nguyễn Minh Tuấn Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
13 Vũ Khánh Văn phòng Đoàn Ủy viên
14 Võ Minh Thiện Chủ tịch HSV Trường Ủy viên