BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 TS. Nguyễn Anh Tuấn Ban Giám hiệu Trưởng ban
2 TS. Lê Đình Duy Phòng ĐTSĐH-KHCN Phó Trưởng ban
3 TS. Dương Ngọc Hảo Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
4 Th.S Nguyễn Văn Toàn Phòng CTSV Ủy viên
5 Nguyễn Ngọc Lân Phòng KHTC Ủy viên
6 Nguyễn Thị Bích Loan Phòng KHTC Ủy viên
7 Dương Thị Hồng Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
8 Nguyễn Minh Linh Phòng ĐTSĐH-KHCN Ủy viên
9 Nguyễn Thành Hiệp Văn phòng Đoàn Ủy viên
10 Trần Hoàng Lộc Hội Sinh viên Ủy viên
11 Vũ Khánh Văn phòng Đoàn Ủy viên
12 Võ Minh Thiện Ban học tập Đoàn trường Ủy viên