Skip to content

Biểu mẫu nộp bài

Các tác giả cần lưu ý những điều sau khi nộp bài toàn văn:

- Bài báo có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh

- Bài báo được viết theo định dạng LNCS Author Guidelines – Springer

- Số trang trong bài toàn văn không quá 10 trang (bao gồm cả hình ảnh, bảng biểu, tài liệu tham khảo,...)