Skip to content

Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VFA NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Ban Giám Hiệu
 
Trưởng Ban
2 PGS. TS. Lê Đình Duy Phòng
ĐTSĐH&KHCN
Phó Trưởng Ban
3 TS. Dương Ngọc Hảo Phòng
ĐTSĐH&KHCN
Ủy viên
4 ThS. Nguyễn Văn Toàn Phòng
Công tác Sinh viên
Ủy viên
5 Nguyễn Ngọc Lân Phòng
Kế hoạch Tài chính
Ùy viên
6 Phạm Thị Bích Thủy Phòng
Kế hoạch Tài chính
Ủy viên
7 Nguyễn Minh Linh Phòng
ĐTSĐH&KHCN
Ủy viên
8 Dương Thị Hồng Phòng
ĐTSĐH&KHCN
Ủy viên
9 Võ Thị Kim Cương Phòng
ĐTSĐH&KHCN
Ủy viên
10 Nguyễn Thành Hiệp Bí thư
Đoàn Trường
Ủy viên
11 Trần Hoàng Lộc Ủy viên Ban Thường vụ
Đoàn Trường
Ủy viên
12 Trương Quốc Dũng Phó Chủ tịch
Hội Sinh viên Trường
Ủy viên