Skip to content

Ban chương trình Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2020

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VFA NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2020

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 PGS.TS Vũ Đức Lung Khoa KTMT Trưởng ban
2 TS. Ngô Đức Thành Khoa KHMT Phó Trưởng ban
3 TS. Mai Tiến Dũng Khoa KHMT Ủy viên
4 TS. Lâm Đức Khải Khoa KTMT Ủy viên
5 TS. Huỳnh Ngọc Tín Khoa CNPM Ủy viên
6 PGS.TS Nguyễn Đình Thuân Khoa HTTT Ủy viên
7 TS. Dương Minh Đức Khoa HTTT Ủy viên
8 TS. Nguyễn Minh Sơn Khoa KTMT Ủy viên
9 PGS.TS Lê Trung Quân Khoa MMT&TT Ủy viên
10 TS. Nguyễn Văn Hậu Khoa MMT&TT Ủy viên
11 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Khoa KH&KTTT Ủy viên
12 TS. Cao Thị Nhạn Khoa HTTT Ủy viên
13 TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Phòng ĐTĐH Ủy viên
14 TS. Nguyễn Tuấn Nam Phòng QHĐN Ủy viên
15 TS. Nguyễn Thị Quý Khoa KHMT Ủy viên
16 TS. Lê Minh Hưng Khoa KHMT Ủy viên
17 TS. Lương Ngọc Hoàng Khoa KHMT Ủy viên
18 TS. Nguyễn Vinh Tiệp Khoa KHMT Ủy viên
19 TS. Lê Kim Hùng Khoa MMT&TT Ủy viên
20 TS. Trịnh Lê Huy Khoa KTMT Ủy viên
21 TS. Đoàn Duy Khoa KTMT Ủy viên
22 TS. Đỗ Trọng Hợp Khoa KH&KTTT Ủy viên
23 TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa HTTT Ủy viên