Skip to content

Ban chương trình Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2023

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ VFA NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Họ và tên Đơn vị Chức danh
1 PGS.TS Vũ Đức Lung Khoa KTMT Trưởng ban
2 TS. Ngô Đức Thành Khoa KHMT Phó Trưởng ban
3 TS. Mai Tiến Dũng Khoa KHMT Ủy viên
4 PGS.TS Nguyễn Đình Thuân Khoa HTTT Ủy viên
5 ThS. Lê Thanh Trọng Khoa CNPM Ủy viên
6 TS. Nguyễn Minh Sơn Khoa KTMT Ủy viên
7 PGS.TS Lê Trung Quân Khoa MMT&TT Ủy viên
8 TS. Phạm Văn Hậu Khoa MMT&TT Ủy viên
9 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Khoa KH&KTTT Ủy viên
10 TS. Cao Thị Nhạn Khoa HTTT Ủy viên
11 TS. Lương Ngọc Hoàng Khoa KHMT Ủy viên
12 TS. Lê Kim Hùng Khoa MMT&TT Ủy viên
13 TS. Trịnh Lê Huy Khoa KTMT Ủy viên
14 TS. Đỗ Trọng Hợp Khoa KH&KTTT Ủy viên