Skip to content

Danh sách bài báo được đăng tại Hội nghị Khoa học Trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2022

DANH SÁCH BÀI BÁO TẠI HỘI NGHỊ 

ID Tên bài báo Nhóm tác giả Link bài báo Link poster
01 KHẢO SÁT CÁC MÔ HÌNH MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY& ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Phạm Trọng Huynh

Tải tại đây

Tải tại đây
02 Optimization on black-box function by parameter-shift rule Vũ Tuấn Hải Tải tại đây Tải tại đây
03 TĂNG CƯỜNG DỮ LIỆU CÂU HỎI TƯƠNG ĐỒNG CHO ĐỌC HIỂU TỰ ĐỘNG TIẾNG VIỆT Nguyễn Quang Sang, Võ Đình Thục, Nguyễn Văn Kiệt Tải tại đây Tải tại đây
04 NGHIÊN CỨU ĐỌC HIỂU TỰ ĐỘNG TRÊN CÁC BÌNH LUẬN TIẾNG VIỆT CỦA KHÁCH HÀNG Đỗ Phạm Phúc Tính, Nguyễn Thành Nhân, Cao Đình Duy Ngọc, Nguyễn Văn Kiệt Tải tại đây Tải tại đây
05 NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN CHO BÀI TOÁN PHÂN LỚP Ý ĐỊNH TRONG HỆ THỐNG CHATBOT Hoàng Xuân Vũ, Nguyễn Văn Tài, Đặng Văn Thìn, Nguyễn Lưu Thùy Ngân Tải tại đây Tải tại đây
06 Can quantum natural gradient better than Adam in quantum optimization? Vũ Tuấn Hải Tải tại đây Tải tại đây
07 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẦU CỬ EVB DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN Nguyễn Ngọc Minh Châu, Dương Hoàng Long, Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Tấn Khoa Tải tại đây Tải tại đây
08 Phân Loại Mã Độc Android Sử Dụng Mô Hình Học Tổng Hợp Nâng Cao Đoàn Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Công
Danh, Nghi Hoàng Khoa
Tải tại đây Tải tại đây
09 AUGMENTING PART-OF-SPEECH TAGGING WITH SYNTACTIC INFORMATION FOR VIETNAMESE AND CHINESE

Duc-Vu Nguyen, Kiet Van Nguyen, Ngan Luu-Thuy Nguyen

Tải tại đây Đang cập nhật
10 TẤN CÔNG GIẢ MẠO TÍN HIỆU GPS SỬ DỤNG THIẾT BỊ VÔ TUYẾN KHẢ LẬP TRÌNH Nguyễn Tân Tạng, Nguyễn Khánh An, Nguyễn Tấn Hoàng Phước Tải tại đây Tải tại đây
11 AN AUTOMATION SUPPORT TOOL FOR DEPLOYING INFRASTRUCTURE TO THE CLOUD USING TERRAFORM

Pham Trung Kien, Phan Xuan Thien

Tải tại đây Tải tại đây
12

Landmark Features Enhancement on Deep Features for Face Shape Recognition

Nguyễn Trần Trung, Huỳnh Thiện Ý, Nguyễn Thanh Bình Tải tại đây Đang cập nhật
13 THE CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK MODEL AND APPLICATION TO THE DESIGN OF DRUG IDENTIFICATION AND CLASSIFICATION SOFTWARE ON ANDROID MOBILE PLATFORM Nguyen Tuan Anh, Phan Xuan Thien Tải tại đây Đang cập nhật
14 NHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI DỰA TRÊN TÍN HIỆU WIFI KẾT HỢP HỌC MÁY VÀ THIẾT BỊ VÔ TUYẾN KHẢ LẬP TRÌNH Phạm Minh Tuấn, Thái Hoàng Long, Đỗ Minh Tiến, Nguyễn Tấn Hoàng Phước Tải tại đây Tải tại đây
15 ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH CẢM XÚC VỀ HỘI CHỨNG HẬU COVID-19 THEO THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN DỮ LIỆU TWITTER Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Bảo, Lê Trung Quân Tải tại đây Tải tại đây
16 EXPLORATION OF ATTACHED UHF TAGS FOR NON-STOP CAR PARKING IN VIETNAM Quang Quyen Dong, Tran Trung Trinh, Bao Nguyen Truong, Quang Huan To, Quang Anh Nguyen, Thanh Nhan Ngo Tải tại đây Tải tại đây
17

A DEEP LEARNING BASED APPROACH FOR FISH SPECIES RECOGNITION

Phi Long Nguyen, Xuan Thien Phan Tải tại đây Tải tại đây
18 Medical Drug Recognition Approach And Application Based On Convolutional Neuron Network Nguyen Tuan Anh and Phan Xuan Thien Tải tại đây Tải tại đây
19

MACHINE LEARNING BASED ANALYSIS FOR GLAUCOMA DIAGNOSIS

Ngô Thanh Nhân, Đỗ Hoàng Giang, Nguyễn Phúc Khang An, Nguyễn
Bách Duy, Nguyễn Anh Hào, Châu Chí Cường
Tải tại đây Tải tại đây
20

PHÂN LOẠI CẢM XÚC BÌNH LUẬN TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Bá Đại, Đặng Văn Thìn, Nguyễn Lưu Thùy Ngân Tải tại đây Tải tại đây

 

DANH SÁCH POSTER TẠI HỘI NGHỊ

ID Tên poster Nhóm tác giả Link poster
01 A STUDY OF MACHINE TRANSLATION FOR VIETNAMESE AND KOREAN ON THE TED TALKS 2020 CORPUS Binh Van Duong, Kim Chi T. Phan, Chien Nhu Ha, Phat Cao Tran, Trong-Hop Do Tải tại đây
02 VIETNAMESE HATE AND OFFENSIVE DETECTION USING PHOBERT-CNN AND SOCIAL MEDIA STREAMING DATA Khanh Quoc Tran, An Trong Nguyen, Phu Hoang Gia, Canh Duc Luu, Trong-Hop Do & Kiet Van Nguyen Tải tại đây