Skip to content

Triển lãm Khoa học Công nghệ - Khoa Kỹ thuật Máy tính

Đang cập nhật

A PERISTENCE OF VISION DEVICE USING SPINNING LED GLOBE

Hoang Anh Quoc, Ngo Quoc Nhu, Ngo Hieu Truong


  

SLAM ROBOT FOR INDOOR MAP CONSTRUCTION AND OBJECT AVOIDANCE

Le Chi Bao, Phan Anh Kiet, Nguyen Duy Xuan Bach


  

RUBIK SOLVING MACHINE

Phung Van Hao, Che Quang Huy, Pham Minh Quan


  

Đang cập nhật

AUTONOMOUS MECANUM ROBOT FOLLOWING SELECTED PATH ON GOOGLE MAP AND OBJECT AVOIDANCE

Le Hoang Phuc, Pham Cao Thang, Pham Minh Quan


  

AUTONOMOUS VEHICLES IN TEACHING AND RESEARCH (software demo version)

Ly Hong Phong, Che Quang Huy, Pham Minh Quan


  

AUTONOMOUS VEHICLES IN TEACHING AND RESEARCH (hardware demo version)

Phung Van Hao, Ly Hong Phong, Pham Minh Quan, Tran Hoang Loc


 

KIT THỰC HÀNH CÁC THIẾT BỊ VÀ MẠCH ĐIỆN TỬ

Nguyễn Mạnh Thảo