Skip to content

Triển lãm Khoa học Công nghệ - Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông

HỆ THỐNG CHẠY VỚI THỜI GIAN THỰC ĐỂ ĐÁNH GIÁ IDS ĐƯỢC ÁP DỤNG MÁY HỌC

Nguyễn Khắc Minh Quân, Vũ Anh Hào, Lê Kim Hùng


  

HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG ĐIỂM DANH CHO SINH VIÊN

Lê Minh Khánh Ân, Trần Văn Như Ý, Lê Kim Hùng


  

AI-BASED SMART LIGHT SYSTEM

Trần Văn Như Ý, Phạm Nhật Tuần, Lê Kim Hùng


  

HỆ THỐNG ĐẾM PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ BIÊN

Đinh Đức Liêm, Nguyễn Hồng Nam, Thái Huy Tân, Lê Kim Hùng